พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

MUKA Herbarium

พิพิธภัณฑ์พืช อาจเปรียบเทียบได้กับหอสมุดพรรณไม้โดยเป็นแหล่งข้อมูลของพืชที่จัดหมวดหมู่อย่างมีระบบ

พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (SDG15 Life on Land) รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะ พืชและสัตว์ ชนิดที่หายาก ท้องถิ่น และใกล้สูญพันธุ์ 

พิพิธภัณฑ์พืชนี้จึงเป็นหนึ่งในสถานที่จัดเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณพืชเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับพรรณพืชของภูมิภาคตะวันตกให้เป็นไปเกณฑ์ระดับสากล พรรณพืชท้องถิ่น และพรรณพืชที่หายาก รวมถึงพรรณพืชที่ค้นพบครั้งแรกของโลก ระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาหินปูนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

MUKA HERBARIUM-2 resized
Play Video

ร่วมเข้าใจและธำรงรักษาระบบนิเวศของเราให้ยั่งยืนตลอดไป

พิพิธภัณฑ์นี้ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอจากการแสดงตัวอย่างพรรณพืชอย่างเดียว เป็นผสมผสานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อทำเป็น Story-Telling ให้ผู้สนใจที่มีระดับความรู้แตกต่างกัน สามารถเข้าใจในพรรณพืชและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

เรามีอะไรบ้าง

ภายในพิพิธภัณฑ์ เรามีการจัดแสดงเนื้อหาแตกต่างกันตามช่วงเวลาที่นำเสนอ โดยเราทำความเชื่อมโยงตั้งแต่ พรรณพืชที่พบในวิทยาเขตกาญจนบุรี และภูมิภาคตะวันตก 

การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กระทบต่อป่า และพรรณพืช การนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 

พืชหายาก

นำเสนอพืชหายาก และพืชที่พบเฉพาะท้องถิ่น

ฤดูกาลกับป่าหินปูน

ใช้ AR เล่าเรื่องฤดูกาลกับการเปลี่ยนแปลงป่าหินปูน

ป่าหินปูนภาคตะวันตก

ตัวอย่างระบบนิเวศป่าหินปูนที่พบในภูมิภาคตะวันตก

Climate Change

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบ

Liquid Specimen

ใช้ AR นำเสนอใบไม้สดและดอกผ่านการดองตัวอย่าง

Herbarium

ใช้ AR เชื่อมโยงเนื้อหากับตัวอย่างแห้ง

ใช้ประโยชน์จากป่า

นำเสนอตัวอย่างการนำไปใช้ ประโยชน์ และข้อควรระวัง

สิ่งมีชีวิตที่พบ

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่พบ ในภูเขาหินปูนภูมิถาคตะวันตก

งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์

รวบรวมงานวิจัย อพสธ ของนักวิจัย MUKA กับสื่อสิ่งพิมพ์